जन्म दाखल्याकरिता अर्ज

शुल्क 10/-
   
 

कृपया खालील अर्जात माहिती भरा

प्रति
महानगरपालिका, नागपूर

महोदय,
मला खालील माहिती प्रमाणे जन्म प्रमाणपत्राच्या प्रति देण्याची विनंती